Oplossingen met advisering, detachering en interim ondersteuning voor organisatie vraagstukken, kwaliteit, milieu, veiligheid en arbozorg

Dé weg naar beter

Sectoren

Offerte aanvragen

Normen

De weg naar beter

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn

e-mail

Nu ook HVK  in huis!

Algemene Voorwaarden van Tûk Advies BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr. 01090309 0000


Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1  Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen;

1.2  Bureau: het organisatieadviesbureau Tûk Advies BV;

1..3 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft of beoogt te geven tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van bedrijfskundige en organisatorische adviesdiensten.

1.4  Opdracht:iedere overeenkomst tussen het bureau en opdrachtgever tot het     leveren van producten en diensten aan opdrachtgever;

1..5  Materialen:alle door het bureau in het kader van de opdracht ontwikkelde rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, software, databanken, concepten, presentaties  en andere stoffelijke objecten.


Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij het bureau goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert.

2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.


Artikel 3 Totstandkoming opdracht

3.1 Een offerte van het bureau is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan het bureau is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan het bureau is verstrekt. Het bureau is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.

3.3 De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de door het bureau uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door Opdrachtgever wordt bevestigd en het bureau toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van Opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

3.4  Het bureau heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.


Artikel 4  Rechten en verplichtingen van het Bureau

4.1 Het bureau zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogens uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het bureau kan echter niet garanderen dat het door Opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.

4.2 Het bureau en Opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

4.3 Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen)beïnvloeden, zullen het bureau en Opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen

4.4 Indien de Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie, niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van het bureau stelt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft het bureau het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 Het bureau heeft het recht om de door haar ingezette adviseur(s) of medewerker(s) te vervangen. Het bureau zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen.


Artikel 5 Rechten en verplichtingen Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever zorgt er voor dat:

a) het bureau tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die het bureau voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft;

b) alle voor de opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of organisatie van Opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan het bureau worden gemeld, zodat het bureau daar in de uitvoering van de opdracht op behoorlijke wijze rekening mee kan houden;

c) de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van Opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn;

d) de adviseur(s) of medewerker(s) van het bureau, tenzij expliciet anders is overeengekomen, op eerste verzoek kosteloos een eigen werkplek bij opdrachtgever krijgen, voorzien van goedwerkende telecommunicatievoorzieningen (zoals telefoon, fax- en internetaansluiting)

5.2 Opdrachtgever zal het bureau vrijwaren voor aanspraken van derden (adviseurs en medewerkers van het bureau daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

5.3 Opdrachtgever zal het bureau en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers vrijwaren van en schadeloosstellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en/of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door het bureau en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers verrichte werkzaamheden.


Artikel 6 Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht

6.1 Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.

6.2 Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van Opdrachtgever of andere omstandigheden die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal het bureau het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening brengen.


Artikel 7 Vertrouwelijkheid

7.1  Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bureau aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van het bureau


Artikel 8 Duur en beëindiging van de opdracht

8.1  De opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond.

8.2 Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door Opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van Opdrachtgever.

8.3 Het bureau zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van het bureau, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel)-termijnen aan Opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door Opdrachtgever dientengevolge geleden schade.

8.4 Partijen hebben beide het recht de opdracht tussentijds op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijke overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.

8.5 Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door het bureau tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan Opdrachtgever verstuurde facturen blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging direct opeisbaar.

8.6 Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surseance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Het bureau is in geval van ontbinding tegenover Opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van alle ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.


Artikel 9 Tarieven en kosten

9.1 Voor de uitvoering van een opdracht is de Opdrachtgever het honorarium conform de overeengekomen opdracht vermeerdert  met omzetbelasting en kilometervergoeding verschuldigd en indien van toepassing eveneens verblijfkosten.

9.2 Het bureau is bevoegd om het door de Opdrachtgever op grond van lid 1 verschuldigde, tussentijds tijdens de uitvoering van de opdracht aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.3 De kosten van derden die aan het bureau ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan Opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van nota’s.

9.4 Behoudens voor zover tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal het bureau aan Opdrachtgever op uurbasis declareren. Het basisuurtarief kan elk kalenderjaar door het bureau worden verhoogd met een door het bureau vast te stellen percentage. Tussentijdse veranderingen die het bureau  noodzaken tot tariefs- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan Opdrachtgever.

9.5 De administratie van het bureau die betrekking heeft op de aard en de tijdsduur van de verrichte werkzaamheden alsmede de betaalde voorschotten strekt tegenover Opdrachtgever tot volledig bewijs, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.


Artikel 10 Betaling

10.1 Betalingen aan het bureau dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen op het door het bureau aangegeven rekeningnummer.

10.2 Bij overschrijving van de betalingstermijn van 14 dagen of anderszins overeengekomen betalingstermijn is het bureau gerechtigd om een vertragingsrente door te berekenen gelijk aan de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119a BW. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd.

10.3 Indien het bureau invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtgever die in verzuim is, komen de invorderingskosten geheel voor rekening van Opdrachtgever. De invorderingskosten worden gesteld op 15% met een  minimum van € 125,00 en worden vermeerderd met de voorschotten.

10.4 Het bureau heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de Opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van het bureau aannemelijk is dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.


Artikel 11  Aansprakelijkheid

11.1 Het bureau en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijkheid van het bureau en de aansprakelijkheid uit andere hoofde is, in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat het bureau voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van Opdrachtgever. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het bureau in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van Opdrachtgever heeft ontvangen.

11.2 Het bureau en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart het bureau en de door het bureau in het kader van de opdracht ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden voor alle in dit artikellid bedoelde schade.

11.3 De aansprakelijkheid van het bureau wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien Opdrachtgever het bureau onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en het bureau ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die het bureau in staat stelt adequaat te reageren.

11.4 Het bureau is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de Opdrachtgever, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door het bureau.

11.5 De in artikel 11 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet en/of  grove schuld van het bureau of haar leidinggevend management.

11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij het bureau meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen het bureau vervalt door het enkel verloop van zes (6) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.

11.7 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar ter beschikking gestelde gegevens. Het bureau aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid voor verkregen informatie uit schriftelijke en/of online- databanken, tenzij bekend zou zijn dat de desbetreffende informatiebron onjuiste en/of onvolledige gegevens bevat. Het bureau aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de op de website van het bureau vermelde gegevens en/of “links”.


Artikel 12.  Intellectuele Eigendomsrechten

12.1  Tenzij het bureau en Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft het bureau volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op de materialen.

12.2 Het bureau verleent aan Opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al haar (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.

12.3  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bureau is het Opdrachtgever niet toegestaan: a) de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers; of b) de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures, of voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden.Artikel 13  Het dossier

13.1 Indien en voor zover de van de Opdrachtgever of van derden afkomstige bescheiden, bij het einde van de behandeling  van de opdracht niet door de Opdrachtgever zijn terug genomen, zullen de onder berusting van het bureau gelaten bescheiden, tot uiterlijk 5 jaren na de datum van de laatste factuur voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden bewaard.

13.2 Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn, is het bureau bevoegd om het dossier en alle zich hierin bevindende bescheiden te (laten) vernietigen zonder de Opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.

13.3 Het bureau aanvaardt in geval van overmacht  geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van het dossier en/of ter hand gestelde bescheiden. Van overmacht is onder meer sprake indien van diefstal, inbraak, brand, overstroming, elektriciteitsstoring.


Artikel 14  Slotbepaling

14.1  Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6: 74 van het Burgerlijk Wetboek, dan zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot  een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

14.2  Partijen zullen gedurende een periode van één (1) jaar na voltooiing van de opdracht door Opdrachtgever, elkaars medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, niet in dienst nemen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.


Artikel 15  Toepasselijk recht en geschillenregeling

15.1  Het Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

15.2  In geval van geschillen tussen Opdrachtgever en het bureau, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter door de in het arrondissement van het bureau bevoegde Nederlandse rechter, tenzij dwingend recht zich tegen deze forumkeuze zou verzetten.